منشور سازمانی مینا

 • احترام (به عنوان اولین و مهمترین اصل) به خود، خانواده، همکاران، مشتریان، کارفرمایان، رقبا و ...
 • جسارت در تغییر به سمت بهتر شدن و عدم ترس از شکست
 • پذیرش مسئولیت اشتباهات و جبران مافات
 • محبت و نیک اندیشی در مورد همکاران و مشتریان
 • التزام به اخلاق حرفه ای و پاسخگوئی کامل به ضرورت های قراردادی و نیازهای کارفرمایان و رساندن مشتری به مرحله رضایت
 • اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی مصوب و ارتقاء سطح کیفی در انجام تعهدات
 • بهره گیری از استعدادها ، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان وافزایش سطح کارایی
 • پیشگیری از مخاطرات شغلی و تلاش در جهت حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان
 • پرهیز از نژاد پرستی، نابرابری جنسیتی، تبعیض قومیتی، تبعیضات در سلسله مراتب سازمانی و ...
 • تامین امنیت شغلی و آرامش روانی برای پرسنل
 • احترام به حریم شخصی همکاران
 • همبستگی و اتحاد سازمانی
 • حرکت در راستای اولویت های تعیین شده از سوی مدیران
 • سعی در رعایت استانداردهای بین المللی و ملی
 • داشتن روحیه انتقادپذیری و پذیرش پیشنهادهای سازنده دیگران
 • پایبندی به قوانین و ضوابط اداری و اخلاقی منجمله صداقت، امانت داری و رازداری
 • پشتکار و تلاش مجدانه در انجام وظائف و مسئولیت ها
 • حسن استفاده از موقعیت شغلی و اختیارات
 • احترام به عقاید شخصی، فرهنگی و مذهبی پرسنل و مشتری ها